Wiadomości - GOPS

Informacja o pomocy żywnościowej – przyjmowanie wniosków do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023

Dodał: Redaktor Data: 2024-01-04 11:05:23 (czytane: 613)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023, osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się do 31 stycznia 2024 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.

Z pomocy żywnościowej w ramach Programu mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty: 

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby ubiegające się o pomoc żywnościową zobowiązane są do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadany dochód netto wszystkich członków rodziny, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku emerytów i rencistów prosimy o przedłożenie ostatniego odcinka lub decyzji przyznającej świadczenie emerytalno – rentowe, decyzji przyznającej świadczenie uzupełniające (500+ dla osoby niepełnosprawnej), zasiłek pielęgnacyjny, itp.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne w dniu składania skierowania o pomoc żywnościową zobowiązane są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz sposobu kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

a

 1baner_pomoc_zywnosciowa.png

1fundusze_europejskie.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Opatowiec poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych...