Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym


Pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Opatowiec.
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest  na wniosek:
1.    Rodziców niepełnoletniego ucznia.
2.    Pełnoletniego ucznia.
3.    Dyrektora szkoły.
Pomoc materialna przysługuje:
1.    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.    Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3.    Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wymagane Dokumenty
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania 
- zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem)
- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.) – jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
- dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień)
- dowód otrzymania alimentów (sierpień)
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie   prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia 
-w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.
Termin załatwienia:
- od 1 do 15 września dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
- do 15 października dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Czas realizacji:
- rozpatrzenie niezwłoczne po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.