Dodatek energetyczny


Dodatek energetyczny

 

Od 01.03.2014r. zryczałtowany dodatek energetyczny (dadatek energetyczny) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez tego typu odbiorcę należy rozumieć osobę:

·         której przyznano dodatek mieszkaniowy;

·         która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

·         która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (Monitor Polski z 2019 r. poz. 402) wysokość zryczłtowanego dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

·         11,37 zł /miesiąc- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

·         15,80 zł /miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi,

·         18,96 zł /miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi w w/w okresie wynosi:

·         900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,

·         1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,

·         1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

·         decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

·         kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·         kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną, (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu. Zryczałtowany dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.