Wiadomości - GOPS

Dodatek osłonowy 2024 r.

Dodał: Redaktor Data: 2024-01-19 10:59:32 (czytane: 1007)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w związku z ustawą o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła można od stycznia 2024 r. ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

 a 

 1baner_dodatek_oslonowy.jpg

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie wypłacane za I połowę 2024 r. Jest to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. Świadczenie ma rekompensować koszty wysokiej inflacji.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres OPSOpatowiec – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
– tradycyjnie (papierowo) – osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

w dni robocze:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 

 Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.  

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. 

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł. 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi: 

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi: 

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób, 
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób, 
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Warunkiem wypłaty podwyższonego dodatku jest stosowne zgłoszenie lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Skład gospodarstwa domowego? 

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego 

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, organ wyśle rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne wysyłane będą w formie tradycyjnej. 

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Setne urodziny Pani Natalii – życzenia i kwiaty dla dostojnej Jubilatki

To wyjątkowy i piękny jubileusz, który nie zdarza się często. 100 lat życia to wiek, którym mogą poszczycić się tylko nieliczni....