Wiadomości - GOPS

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Dodał: Bartek Data: 2023-08-30 08:13:32 (czytane: 645)

Od 1 do 15 września 2023 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w  terminie  od 1 do 15 września 2023 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz w terminie do 15 października 2023 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych.

 

            Wnioski należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, telefon kontaktowy – 41 352-70-50.

 

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto. 
            O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

 

            Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

            O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia. Ponadto, warunkiem przyznania stypendium  i zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Opatowiec.

 

            Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1. Rodziców niepełnoletniego ucznia

2. Pełnoletniego ucznia.

3. Dyrektora szkoły.

            Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane Dokumenty:

- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – do pobrania w MOPS Opatowiec,
- zaświadczenie z zakładu pracy  o dochodach netto za  miesiąc sierpień 2023 r.,

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w MOPS,

 - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych za III kwartał 2023 r. składkach na ubezpieczenie rolnicze,

- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),

- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2023 r. o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

- dowód otrzymania renty/emerytury  za sierpień 2023 r.

- dowód otrzymania alimentów  za sierpień 2023 r.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności,

- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie  ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2023/G o powierzenie grantu na realizację zadań...