Rada Miejska


Członkowie Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023:

Henryk Kryca

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu

Jan Sojka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu

Dorota Domoń

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowcu


Halina Pituła

Jolanta Zborowska

Andrzej Krypciak

Marian Gruszka

Zbigniew Bugajski

Rafał Kański

Stanisław Kosiara

Janusz Cabaj

Mirosław Boksa

Przemysław Janowski

Tomasz Nowak

Łukasz Porębski


Do właściwości Rady Miejskiej w Opatowcu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Opatowcu należy:

1. uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

4. powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego,

5. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7. uchwalanie programów gospodarczych,

8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,

10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę miejską,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

11. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, a także zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa,

13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w tym uchwalania statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

16. nadawanie tytułu honorowego obywatela gminy,

17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

18. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,

19. uchwalanie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia,

20. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.