Wiadomości - Rewitalizacja

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016 - 2023

Dodał: ugopatowiec Data: 2016-10-03 14:43:30 (czytane: 3685)

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023

 gmina_opatowiec.jpg

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016-2023, które odbędą się w dniu 10 października 2016 roku
w Domu Kultury w Opatowcu zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:
•    godz. 10:30 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi);
•    godz. 12:00 – sektor gospodarczy (przedsiębiorcy, rolnicy);
•    godz. 13:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).  
    Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane
z rewitalizacją a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Poczynione zostaną pierwsze próby określenia głównych założeń do Programu Rewitalizacji.
    Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk

 Loga.jpg

Treść ogłoszenia

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 29 września 2016 roku w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie...