Wiadomości - Rewitalizacja

Informacja w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-05-04 11:39:33 (czytane: 3632)

Wójt Gminy Opatowiec
stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Opatowiec Uchwały Nr XXX/164/2017 z dnia 28 marca
2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:
1.    w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, Opatowiec
w sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu;
2.    w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Opatowiec, ug.opatowiec.pl w zakładce  Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 (załączniki poniżej).


Pliki do pobrania:
1.Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023.
2.Program Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023.
3.Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec.
4.Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
5.Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023.
6. Zawiadomienie Wójta Gminy Opatowiec.

Wójt Gminy Opatowiec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat

...