Strategia Rozwoju Gminy Opatowiec 2014-2020


Strategia Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015–2024

- rozpoczęcie prac nad dokumentem

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Gminy Opatowiec przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015–2024”, w której określone zostaną zasoby i potencjały Gminy oraz kierunki jej rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej załączonego kwestionariusza ankiety oraz fiszki projektowej.

 

ANKIETA – STRATEGIA ROZWOJU

FISZKA PROJEKTOWA

(formularze należy pobrać na dysk komputera, a następnie wypełnić)

Wypełnione formularze proszę przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@opatowiec.pl

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Jednocześnie, pragniemy zaprosić Państwa na:

-        warsztaty z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej – dotyczące budowania założeń projektu dokumentu,

-        konsultacje społeczne Projektu Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Z poważaniem

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Opatowiec

Załączniki do pobrania:

ANKIETA Opatowiec

Fiszka projektowa - Opatowiec

Informacja o przystąpieniu do prac nad dokumentem

-----------------------------------------------------------------

Dodatkowe załączniki do strategii rozwoju Gminy Opatowiec:

Diagnoza strategiczna Gminy Opatowiec

Strategia Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015-2024 Projekt

Formularz zgłaszania uwag strategia - Opatowiec

 -----------------------------------------------------------------

Strategia Rozwoju Gminy Opatowiec na lata 2015 - 2024