PROGRAM REWITALIZACJI GMINY OPATOWIEC NA LATA 2016–2023


Menu rozwijane pionowe - demo

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Opatowiec

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Opatowiec

 

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Opatowiec. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@opatowiec.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach pracy Urzędu.

 

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Opatowiec.


Z poważaniem,

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Opatowiec

 

Pliki do pobrania:

1.      Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec.

2.      Formularz zgłaszania uwag.

 

...........................................................


WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

REWITALIZACJA W GMINIE OPATOWIEC W LATACH 2016–2023

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Opatowiec do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 8 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, pozyskanie inwestorów zewnętrznych, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój mikro
i małej przedsiębiorczości oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – Gmina Opatowiec” oraz pod poniższym adresem internetowym:

www.interankiety.pl/interwyniki/240dfeb192ab14dee11dfc04b1851bb3

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec.

Wyniki badania ankietowego REWITALIZACJA W GMINIE OPATOWIEC W LATACH 2016–2023

 


 

GMINA OPATOWIEC PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA

PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OPATOWIEC NA LATA 2016–2023

 

            W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Opatowiec przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W tym celu Rada Gminy Opatowiec podjęła Uchwałę Nr XX/104/2016 w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

            Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

            Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

            Pierwszym etapem prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Opatowiec umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

            W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/i/240dfeb192ab14dee11dfc04b1851bb3

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 18.07.2016 r.

 

            Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

 

Z poważaniem,

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Opatowiec

 Ankieta Diagnostyczna