Wiadomości - Aktualności

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - dodatkowy nabór uczestników

Dodał: Radek Data: 2022-05-10 12:59:24 (czytane: 1873)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza dodatkowy nabór osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.


 

 
 

Z usług asystenta mogą skorzystać  osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Opatowiec,  wymagające wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury;

           
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.
           
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o których mowa w ust. 9 Programu oraz finansowanych z innych źródeł.
Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma,  którzy zamieszkują lub nie zamieszkują wspólnie z uczestnikiem Programu oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 wsparcie otrzyma 15 osób niepełnosprawnych.  

Pozostało 1 miejsce dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  oraz 1 miejsce dla  osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Gminy zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowcu  pod numerem 41 352 70 50 celem złożenia stosownych dokumentów.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 dofinasowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wysokość dofinasowania 507 195,00 zł .


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podziękowanie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wspólnie z sołtysami uczestniczył w zebraniach wiejskich z mieszkańcami ze wszystkich...