Wiadomości - Aktualności

Informacja z noworocznej Sesji Rady Miejskiej

Dodał: Bartek Data: 2023-01-05 10:46:21 (czytane: 1240)

W dniu 29 grudnia 2022 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu, odbyła się noworoczna Sesja Rady Miejskiej, na której uchwalony został budżet MiG Opatowiec na 2023 rok

Podczas Sesji Rada Miejska w Opatowcu jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Opatowiec na rok 2023.

Dochody budżetu prognozuje się w kwocie 27 360 209,33 zł z tego:

 1. dochody bieżące 15 074 758,48

w tym:

 • dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.142 996,00 zł,
 • dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 5 094,00 zł,
 • z subwencji ogólnej - 6 579 655,00 zł,
 • z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1 626 069,08 zł,
 • pozostałe dochody bieżące - 5 720 944,40 zł.
 1. dochody majątkowe 12 285 450,85
 • z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 12 285 450,85 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 / - 2 364 265,67 zł - refundacja (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec, Dostępny samorząd Gminy Opatowiec), Polski Ład - 9 823 185,18 zł/

 • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 98.000,00 zł

Wydatki  budżetu gminy na 2023 rok prognozuje się w kwocie 30 193 188,60 w tym:

 • wydatki bieżące gminy na 2023 rok w kwocie 15 252 773,10 zł stanowią w strukturze wydatków budżetu 50,52 %.
 • wydatki majątkowe gminy na 2023 rok w kwocie 14 940 415,50 zł stanowią w strukturze wydatków budżetu 49,48 % i obejmują limity wydatków na inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 832 979,27 zł,  zostanie pokryty przychodami z tytułu:

a)    wolnych środków określonych w art.217 ust,2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 1 827 433,22 zł,

b)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 998 411,05 zł,

c)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 7 135,00 zł,

Budżet ten w zakresie wypełnienia wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Jest to budżet bezpieczny, ale może być bardzo trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywanej koniunktury gospodarczej w kraju i w jego bezpośrednim otoczeniu, która to w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy, a wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie od uzyskanych dochodów.

Reasumując powyższe Burmistrz Miasta i Gminy zabezpieczył realizację zadań własnych gminy i zleconych w ramach przewidywalnych dochodów. Wykonanie planowanych zamierzeń uzależnione będzie jednak od uzyskanych dochodów.

 

Budżet gminy był najważniejszą uchwałą w porządku obrad – stanowi on strategiczny dokument jeżeli chodzi o gminne finanse. Przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu zebrani wysłuchali informacji Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w 2022 roku. Burmistrz w swoim wystąpieniu przekazał informację o licznych pozyskanych funduszach, inwestycjach już zakończonych oraz tych rozpoczętych i zaplanowanych na przyszły rok. Przedstawił także informację o działalności podległych gminie jednostek.

Przewodniczący Rady Henryk Kryca poinformował, że projekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037 (WPF) zostały omówione z Radnymi podczas prac komisji Rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich Radnych. Te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane, gdyż budżet musi być zgodny z wieloletnimi planami gminy.

Zostały one również, zgodnie z przepisami, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty. Za uchwaleniem budżetu na 2023 rok oraz WPF zagłosowali wszyscy Radni.

Na zakończenie Sesji Burmistrz Miasta i Gminy  Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Henryk Kryca złożyli  mieszkańcom i uczestnikom sesji życzenia noworoczne.


 

Zdjęć w galerii: 4