Fundusz Solidarnościowy


logosolid2021_1_1.jpg 

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dofinasowanie: 626 371,80 zł

Całkowity koszt inwestycji: 626 371,80 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Na terenie Gminy Opatowiec wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie udzielone  20 osobom niepełnosprawnym w tym:
•  4 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
• 13 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•  3 osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu